Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Particulier verpleegkundige

Minder regels in de thuiszorg; ontregel de zorg; oorzaken van regelstress en tips ter voorkoming hiervan
In 2018 lanceerde het ministerie van VWS het actieplan ‘(Ont)regel de Zorg’ waarin verschillende partijen samenwerken om regeldruk aan te pakken. Het programma (Ont)Regel de Langdurige Zorg is hier een onderdeel van. 

Vijf oorzaken van regeldruk

1. Nut en noodzaak van regels worden verschillend ervaren

2. Werkprocessen zijn niet efficiënt

3. Er is een gebrek aan vertrouwen in elkaar

4. Herkomst en verplichting van regels zijn onduidelijk

5. Regels worden onvoldoende ter discussie gesteld

Vilans heeft een aantal praktische aanbevelingen opgesteld:


De invloed van de zorgorganisatie zelf

Zorgorganisaties en medewerkers zijn zelf een belangrijke bron van het ontstaan van regels of de strikte interpretatie ervan, deze regels komen niet in allen gevallen van buitenaf. Dit betekent dat vaak meer mogelijk is in het creëren van regelruimte dan wordt gedacht.
Hiervoor is het belangrijk dat zorgorganisaties zelf inzien dat zij een aandeel hebben in het probleem, en daarmee ook in de oplossing.

Een goed voorbeeld hiervan is de handtekening onder het zorg- of ondersteuningsplan. Deze administratieve handeling werd veel genoemd. In de praktijk al sinds het najaar 2018 niet meer wettelijk verplicht.

Het staat zorgorganisaties vrij om een alternatieve methode te implementeren die tot minder regellast leidt bij zorgmedewerkers.


Duidelijk regelgeving en kaders

Ook de veranderlijkheid in regelgeving en (kwaliteits)kaders zelf, helpt niet mee. En hoewel hier waarschijnlijk geen klinkklaar antwoord voor is - regelgeving en kwaliteitskaders zijn nu eenmaal aan verandering onderhevig door context en voortschrijdend inzicht.

 Zorgorganisaties hebben duidelijkheid nodig over welke registraties verplicht zijn zodat zij weten waar zij wél de regelruimte kunnen nemen.

Het is dus van belang dat regelscheppers en toezichthouders informatie over wettelijk geldende kaders algemeen toegankelijk maken, begrijpelijk en eenduidig formuleren. Focus op het ‘waarom’ van registraties.  Het is dus essentieel dat medewerkers begrijpen wat het nut en de noodzaak is van de administratieve handelingen die zij uitvoeren en hoe die bijdraagt aan goede zorg.


Focus op het ‘waarom’ van registraties en open dialoog hierover

Eerder gaf Vilans al aan dat er veel verschillende belangen en perspectieven heersen op regels en registraties. Het zal dus niet altijd mogelijk zijn om alle registraties voor iedereen even nuttig te maken. Wat wel zou kunnen helpen is met elkaar in gesprek gaan over deze belangen en ‘het waarom’ van registraties.. Reflectie op heersende kaders en registraties kan niet alleen leiden tot meer duidelijkheid en begrip, het kan ook leiden tot het besef dat bepaalde registraties niet nuttig zijn en afgeschaft kunnen worden. 

 

Van schijnveiligheid naar vertrouwen.

 De resultaten tonen aan dat zorgmedewerkers soms registreren uit angst voor toezichthouders (zowel intern als extern). Als we er daadwerkelijk voor willen zorgen dat de regeldruk vermindert in de zorg, is het belangrijk om deze schijnveiligheid aan te pakken. Binnen organisaties moeten zorgmedewerkers weer kunnen en durven vertrouwen op hun eigen professionaliteit, zonder zich in te dekken uit angst voor inspectie of wantrouwen van collega’s. Dit vraagt om andere, nieuwe vormen van toezicht en verantwoording waarbij vertrouwen en samenwerking centraal staan.

Zorgmedewerkers zelf moeten het initiatief durven en kunnen nemen, om nieuwe manieren van verantwoording te ontwikkelen. Het (beter) benutten van digitalisering In alle sectoren, ook in de gezondheidszorg, zien we dat digitalisering veel kansen biedt op het gebied van effectiviteit, informatie-uitwisseling, verrijking en (interdisciplinair) samenwerken.