Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

 

Indexering Wlz tarieven 2020 is 1,82% 

Op 27 juni heeft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting op de tarieven voor PGB gegeven. Een vraag is;  wordt PGB nu wel of niet geïndexeerd? Er lijkt een verschil te zijn in PGB en ZIN ( Zorg In Natura ) tarieven. 

De tarieven worden als volgt bepaald: een tarief moet passend zijn voor de benodigde zorg, maatwerk is uitgangspunt en een pgb-tarief mag niet hoger zijn dan de kosten voor zorg in natura. Vervolgens gaat de brief in op het PGB in de vier verschillende zorgdomeinen: Wlz, Zvw, Jeugdwet en Wmo.

  • Wet langdurige zorg: per 2019 zijn de natura-bedragen op basis van een kostenonderzoek herijkt. Dat heeft geleid tot zowel opwaartse als neerwaartse tariefontwikkelingen. Voor PGB is deze ontwikkeling niet meegenomen. 
  • Zorgverzekeringswet: de verzekeraars bepalen ieder zelf hun pgb-tarieven voor ‘formele zorgaanbieders’ op basis van de maximumtarieven van de NZa. Tussen de verzekeraars leidt dat dus tot onderling verschillende tarieven. Voor ‘informele zorgaanbieders’ (familie, niet-BIG geregistreerd en niet geregistreerd bij de KvK) gelden weer aparte regels.
  • Jeugdwet: tarieven voor professionele jeugdhulp leiden de gemeenten af van de tarieven voor jeugdhulp in natura
  • Wet maatschappelijke ondersteuning: gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren voor verschillende vormen van ondersteuning en voor verschillende typen hulpverleners. Hierbij wordt bij verordening onderscheid gemaakt tussen ondersteuning die wordt geleverd door het sociale netwerk, door hulpverleners die werken volgens de kwaliteitsstandaarden en hulpverleners die dat niet doen (zoals werkstudenten, zzp'ers zonder diploma’s e.d.).

De NZa heeft de natura-bedragen per 2019 voor de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg in de Wlz op basis van een kostenonderzoek herijkt.

Instellingen die zorg in natura leveren worden dus geconfronteerd met zowel opwaartse als neerwaartse tariefontwikkelingen. Op instellingsniveau kunnen zij dit opvangen. Voor pgb-houders is dit een ander verhaal; zij kunnen neerwaarts bijgestelde bedragen niet (altijd) compenseren

Op het moment dat een pgb-houder niet uitkomt met zijn of haar budget kan hij hierover in gesprek gaan met het zorgkantoor voor een bijdrage op grond van de regeling Extra Kosten Thuis of de meerzorgregeling. Met ingang van 1 juli 2018 is de regeling Extra Kosten Thuis verruimd. Dit is een extra budget voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding dat aangevraagd kan worden als de cliënt niet uitkomt met het reguliere budget behorende bij het zorgprofiel. Dit budget is mogelijk bij een persoonsgebonden budget (pgb) en bij een modulair pakket thuis (mpt) en betreft maximaal 25% van het budget dat bij het zorgprofiel thuishoort

Het Wlz-pgb wordt met ingang van 2020 met 1,82% geïndexeerd. De maximum inkooptarieven zullen met ingang van 2020 eveneens met dit percentage worden geïndexeerd.