Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Indien een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven bestaat er de mogelijkheid tot het aanstellen van een wettelijke vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger wordt aangesteld door een rechter. Deze doet onderzoek naar de geschiktheid van de vertegenwoordiger en deze zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie of getroffen is door een C.V.A. is vaak op den duur niet meer in staat tot het organiseren van administratieve en zorginhoudelijke taken. 

Een wettelijk vertegenwoordiger mag een familielid zijn. Indien er geen directe familie meer is of de familie kan deze taken niet op zich nemen kan er ook een onafhankelijke vertegenwoordiger worden aangesteld. Ook wanneer er onenigheid binnen de familie is kan een onafhankelijk persoon als vertegenwoordiger een uitkomst bieden.  

Maar wat is nu het verschil tussen de verschillende vormen van wettelijke vertegenwoordiging; Curatele, Bewindvoerderschap (beschermingsbewind) en Mentorschap?

 

 

 

Curatele

 

 

Beschermingsbewind

 

 

Mentorschap

 

Vanaf welke leeftijd?

18 jaar

18 jaar

18 jaar

De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk of duurzaam …….

……zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt als gevolg van

 • zijn lichamelijke of geestelijke toestand
 • gewoonte van drank-­‐ of drugsmisbruik

en niet met een minder ingrijpende maatregel kan worden volstaan

…….niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen als gevolg van

 • zijn lichamelijke of geestelijke toestand
 • verkwisting of het hebben van problematische schulden

……als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-­‐vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk  waar te  nemen

Door wie kan de bescherming worden aangevraagd?

 

 • De betrokkene
 • Echtgenoot of partner
 • De bloedverwanten in de rechte lijn (ouders,kinderen)
 • Bloedverwanten in de zijlijn tot en met de vierde graad (broer, zus, oom, tante en neven en nichten )
 • De voogd en al wie over de minderjarige gezag uitoefent
 • De officier van justitie
 • Mentor of bewindvoerder
 • De instelling waar betrokkene wordt verzorgd of die hem begeleidt
 • De betrokkene
 • Echtgenoot of partner
 • De bloedverwanten in de rechte lijn (ouders,kinderen)
 • Bloedverwanten in de zijlijn tot en met de vierde graad (broer, zus, oom, tante en neven en nichten)
 • De voogd en al wie over de minderjarige gezag uitoefent
 • De curator of mentor
 • De officier van justitie
 • College van B&W in het geval bewind wegens verkwisting of problematische schulden
 • De instelling waar betrokkene wordt verzorgd of die hem begeleidt
 • De betrokkene
 • Echtgenoot of partner
 • De bloedverwanten in de rechte lijn (ouders,kinderen)
 • Bloedverwanten in de zijlijn tot en met de vierde graad (broer, zus, oom, tante en neven en nichten)
 • De voogd en al wie over de minderjarige gezag uitoefent
 • De curator of bewindvoerder
 • De officier van justitie
 • De instelling waar betrokkene wordt verzorgd of die hem begeleidt

 

 

 

 

Curatele

 

 

Beschermingsbewind

 

 

Mentorschap

 

Bij welke rechter?

De kantonrechter van de woonplaats van betrokkene.

De kantonrechter van de woonplaats van betrokkene.

De kantonrechter van de woonplaats van betrokkene.

Is een advocaat verplicht?

Nee

Nee

Nee

Wie verricht de belangenbehartiging?

 

De curator

 

 

De bewindvoerder

 

 

De mentor

 

Wie kunnen er worden benoemd?

 • Meerderjarige natuurlijke personen, (vader, moeder, broer, zus, vrijwilliger)
 • Rechtspersoon
 • De rechter kan één of twee curatoren benoemen
 • Meerderjarige natuurlijke personen (vader, moeder, broer, zus, vrijwilliger).
 • Rechtspersoon; bv een stichting beheer bewonersgelden
 • De rechter kan één of twee bewindvoerders benoemen
 • Meerderjarige natuurlijke personen (vader, moeder, broer, zus, vrijwilliger)
 • Rechtspersoon; bv een regionale stichting Mentorschap
 • De rechter kan één of twee mentoren benoemen

Wie kan niet worden benoemd?

 • Handelingsonbekwamen
 • Wie zelf onder mentorschap of bewind is gesteld
 • Wie aantoonbaar zijn eigen financiële belangen niet kan behartigen en de schuld-­‐ saneringsbewindvoerder
 • De direct betrokken hulpverlener
 • Wie verbonden is aan de zorginstelling waar betrokkene wordt verzorgd of die aan betrokkene begeleiding biedt
 • Handelingsonbekwamen
 • Wie zelf onder mentorschap of bewind  is gesteld
 • Wie aantoonbaar zijn eigen financiële belangen niet kan behartigen en de schuld-­‐ saneringsbewindvoerder
 • De direct betrokken hulpverlener
 • Wie verbonden is aan de zorginstelling waar betrokkene wordt verzorgd of die aan betrokkene begeleiding biedt
 • Handelingsonbekwamen
 • Wie zelf onder mentorschap is gesteld
 • De direct betrokken hulpverlener
 • Wie verbonden is aan de zorginstelling waar betrokkene wordt verzorgd of die aan betrokkene begeleiding biedt

Wie worden er meestal benoemd?

Degene die het verzoek om curatele doet en in het verzoek zichzelf beschikbaar stelt als curator

Degene die het verzoek om onderbewindstelling doet en in het verzoek zichzelf beschikbaar stelt als bewindvoerder

Degene die het verzoek om mentorschap doet en in het verzoek zichzelf beschikbaar stelt als mentor

 

 

 

 

Curatele

 

 

  Beschermingsbewind

 

 

              Mentorschap

 

Gevolg van ‘onbevoegd’ verrichte rechtshandelingen

Meerzijdige rechtshandelingen (overeenkomsten) bv het kopen van goederen zijn geldig, maar vernietigbaar op verzoek van de curator, waarna de overeenkomst niet geldig meer is op grond van het feit dat de betrokkene onder curatele staat

Door de betrokkene zelf verrichte daden van beheer zijn ongeldig maar deze ongeldigheid kan alleen worden ingeroepen indien degene waarmee wordt gehandeld het bewind kende of had behoren te kennen

De gementoreerde handelt onbevoegd als hij ter zake wilsonbekwaam is. De verrichte rechtshandelingen m.b.t. verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding zijn dan vernietigbaar.

Het beroep op vernietigbaarheid kan slechts worden gedaan indien de derde het mentorschap kende of had behoren te kennen

Taak en bevoegdheden

 • Belangenbehartiging inzake het vermogen en de persoon van degene die onder curatele is gesteld
 • Algemene vertegenwoordiging van de betrokkene
 • Belangenbehartiging alleen in zaken die het vermogen betreffen
 • Geen vertegenwoordiging omtrent de persoon
 • Belangenbehartiging alleen in zaken die de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding betreffen
 • Geen vertegenwoordiging in zaken die het vermogen betreffen

Publicatie

De curatele wordt bekend gemaakt door publicatie in de Nederlandse Staatscourant

De curatele wordt opgenomen in het curatele-­‐ en bewindregister

Het beschermingsbewind wordt alleen ingeschreven in de openbare registers indien er registergoederen onder bewind zijn gesteld.

Bewinden wegens verkwisting of problematische schulden worden opgenomen in het curatele-­‐ en bewindregister; overige bewinden kunnen worden opgenomen in dit register

Het mentorschap wordt niet gepubliceerd

Toezicht op de taakuitoefening

De kantonrechter

De kantonrechter

De kantonrechter

 

 

 

 

Curatele

 

 

Beschermingsbewind

 

 

Mentorschap

 

Rekening en verantwoording

Periodieke rekening aan de kantonrechter (dit kan jaarlijks zijn maar ook om de twee of drie jaar)

Periodieke rekening aan de betrokkene of aan de kantonrechter (dit kan jaarlijks zijn maar ook om de twee of drie jaar)

Geen periodieke rapportage. Er vindt slechts desgevraagd verslag plaats aan de kantonrechter indien deze er om verzoekt. Hiernaast wordt er schriftelijk verslag gedaan bij het einde van het mentorschap

Periodieke check van de maatregel

Om de maximaal 5 jaar dient de curator aan de kantonrechter verslag te doen van het beloop van de maatregel en daarbij in te gaan op de vraag of voortzetting ervan gewenst is

Om de maximaal 5 jaar dient de bewindvoerder aan de kantonrechter verslag te doen van het beloop van de maatregel en daarbij in te gaan op de vraag of voortzetting ervan gewenst is

Om de maximaal 5 jaar dient de mentor aan de kantonrechter verslag te doen van het beloop van de maatregel en daarbij in te gaan op de vraag of voortzetting ervan gewenst is

Beloning

Zie LOCVK aanbevelingen

Zie LOCVK aanbevelingen

Zie LOCVK aanbevelingen

Samenloop

Alleen curatele, daarnaast geen onderbewindstelling of mentorschap mogelijk

Onderbewindstelling en mentorschap kunnen samengaan. Naast onderbewindstelling is geen curatele mogelijk

Mentorschap en onderbewindstelling kunnen samengaan. Naast mentorschap is geen curatele mogelijk

 

 

 

 

Curatele

 

 

Beschermingsbewind

 

 

Mentorschap

 

Einde van de taak

 • Door einde maatregel,
 • Door tijdsverloop indien het een tijdelijke maatregel is
 • Indien curator zelf een beschermingsmaatregel krijgt
 • Door ontslag op eigen verzoek
 • Door ontslag wegens gewichtige redenen of omdat hij niet meer voldoet aan de eisen om curator te worden
 • Wanneer de curator aantoont dat hij niet meer in staat is om zijn taak goed uit te oefenen;
 • Indien een ander persoon zich schriftelijk bereid verklaart de taak over te nemen en dit in belang is van betrokkene
 • Door ontslag op verzoek van ieder die bevoegd is om de maatregel aan te vragen
 • Door einde maatregel,
 • Door tijdsverloop indien het een tijdelijke maatregel is
 • Indien bewindvoerder zelf een bewind of curatele krijgt, wanneer hij failliet wordt verklaard of in de schuldsanering komt
 • Door ontslag op eigen verzoek
 • Door ontslag wegens gewichtige redenen of omdat hij niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te worden
 • Door ontslag op verzoek van ieder die bevoegd is om de maatregel aan te vragen
 • Door einde maatregel,
 • Door tijdsverloop indien het een tijdelijke maatregel is
 • Indien de mentor zelf een curatele of mentorschap krijgt
 • Door ontslag op eigen verzoek
 • Door ontslag wegens gewichtige redenen of omdat hij niet meer voldoet aan de eisen om mentor te worden
 • Door ontslag op verzoek van ieder die bevoegd is om de maatregel aan te vragen

.

Einde van de maatregel

 • Door overlijden van de betrokken curandus;
 • Door instelling van mentorschap of bewind
 • Door overlijden
 • Door ondercuratelestelling van de betrokkene
 • Door het verstrijken van de tijd waarvoor de onderbewindstelling is ingesteld
 • Door overlijden
 • Door ondercuratelestelling van de betrokkene
 • Do or het verstrijken van de tijd waarvoor het mentorschap is ingesteld

 

Meer informatie over particuliere thuiszorg voor ouderen klik hier