Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wat is het keukentafelgesprek?

 


Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van thuiszorg en ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo 2015. Dat betekent dat u een gesprek krijgt met uw gemeente of met het wijkteam van de gemeente waar u woont. Dit heet: het keukentafelgesprek. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de gemeente.

Het gaat hierbij niet om verpleegkundige thuiszorg, maar om hulp en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan de samenleving. Dit heet Begeleiding Individueel, hiervan kan sprake zijn indien een zorgvrager hulp nodig heeft vanwege dementie.

Het keukentafelgesprek is het persoonlijke gesprek dat u voert met een medewerker van de gemeente op het moment dat u ondersteuning nodig heeft om thuis te blijven wonen.  De vergoeding of ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Om een keukentafelgesprek te kunnen voeren, moet u of een naaste een melding hebben gedaan bij de gemeente.

Nadat u een melding hebt gedaan, neemt de gemeente contact met u op voor het plannen van een keukentafelgesprek. Het kan ook zijn dat de gemeente uit zichzelf contact met u opneemt voor een keukentafelgesprek. Bijvoorbeeld omdat iemand een melding heeft gedaan voor u (bijvoorbeeld een naaste, of de huisarts). Of omdat uw indicatie binnenkort verloopt en de gemeente graag een herindicatie wil doen.

Het keukentafelgesprek is een belangrijk gesprek. Tijdens het keukentafelgesprek kijkt u samen wat uw persoonlijke situatie is, waar u ondersteuning bij nodig heeft en welke oplossingen er zouden kunnen zijn.
U kunt zeggen waar u behoefte aan heeft. Probeer uw verhaal zo duidelijk mogelijk te vertellen; overdrijf het niet, maar maak het ook niet te klein. Dan kunt u samen met uw gesprekspartner afspreken welke oplossingen bij uw situatie passen.


De wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen

Als u zelfstandig woont en u merkt dat er in het dagelijks leven zaken zijn waar u hulp bij nodig heeft kan ondersteuning een uitkomst bieden. Het kan zijn dat het niet lukt om uzelf in en rondom uw woning te verplaatsen. Of het lukt niet meer om zelf het volledige huishouden te doen, of als u vindt het moeilijk om zelf uw dagindeling te bepalen. U kunt dan aanspraak maken op ondersteuning door de gemeente.

In het keukentafelgesprek wordt ook gekeken naar wat u nog zelf kunt. Ook wordt er gekeken naar hulp vanuit uw omgeving. Zijn er creatieve oplossingen te bedenken? Doel van het gesprek is om er samen uit te komen, op basis van écht maatwerk: als er een voorziening nodig is bijvoorbeeld woningaanpassing, hulp in de huishouding of Begeleiding Individueel dan moet die er ook komen.


Gesprekspartner bij het keukentafelgesprek

De gemeente bepaalt zelf wie namens de gemeente het gesprek voert. Dat kan van gemeente tot gemeente verschillen: een ambtenaar, iemand van het welzijnswerk, of medewerkers van een sociaal wijkteam. Het gesprek wordt bij voorkeur bij u thuis gehouden, in uw vertrouwde omgeving. Het is echter niet verplicht om het zo te doen. De keuze voor een andere locatie is prima, zorg dan wel dat dit in goed overleg gebeurt. Uiteraard bent u zelf de belangrijkste gesprekspartner van de gemeente, maar u bepaalt door wie u zich tijdens het gesprek wilt laten vergezellen. Dat kan uw zoon of dochter zijn, een mantelzorger of een professionele ondersteuner.  

Het is belangrijk dat u iemand meeneemt naar het keukentafelgesprek. Iemand die uw situatie goed kent, goed kan luisteren, belangrijke punten opschrijft en u kan helpen bij het vertellen wat voor u belangrijk is. U kunt bijvoorbeeld een familielid vragen om mee te gaan, buren, een vriend of iemand die nu voor je zorgt als mantelzorger.


De procedure van het keukentafelgesprek

De procedure start met de melding van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Die melding dient bij de gemeente gedaan te worden. Dat kan door betrokkene zelf of door iemand anders namens betrokkene gebeuren. Indien iemand al thuiszorg heeft en de indicatie loopt af, dan zal de gemeente het initiatief nemen. De zorgvrager heeft, voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt, de gelegenheid om een persoonlijk plan in te dienen. De gemeente moet betrokkene op deze mogelijkheid wijzen zodra er een melding wordt gedaan. Het persoonlijk plan moet uiterlijk binnen 7 dagen na de melding naar de gemeente worden opgestuurd. De volgende stappen staan in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
 

 • De gemeente bevestigt de melding en wijst op de mogelijkheid van gratis cliëntondersteuning.
   
 • Er wordt een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek.
   
 • De gemeente gaat in gesprek met de betrokken zorgvrager en zijn / haar ondersteuner en/of mantelzorger.
   
 • Daarbij komt ook de mogelijkheid van een PersoonsGebonden Budget (PGB)  aan de orde.
   
 • De gemeente verstrekt een verslag van het gesprek. Dit verslag dient uiterlijk binnen zes weken na de melding gereed te zijn. Na het gesprek volgen meer stappen.
   
 • De cliënt vraagt, indien nodig, de (gewenste) maatwerkvoorziening aan.
   
 • Het college van Burgemeester en Wethouders neemt binnen twee weken een beslissing op die aanvraag.
   
 • Indien de cliënt het niet eens is met de beslissing, dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.


De zorgvrager heeft de plicht tot het melden van belangrijke veranderingen in de persoonlijke omstandigheden. In spoedeisende gevallen neemt het college van Burgemeester en Wethouders meteen een beslissing, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en de aanvraag, een zogenoemde noodvoorziening.

In de praktijk maken gemeenten de procedure op maat naar de lokale omstandigheden. Bijvoorbeeld als men werkt met een sociaal wijkteam, dan zal de Gemeente van deze inzet gebruik maken.

 

Tips voor het keukentafelgesprek

 • Bestudeer het verslag van het keukentafel gesprek dat u krijgt grondig met uw ondersteuner: klopt het wat er staat of mist u bepaalde zaken?
 • Bekijk vooral ook of oplossingen helder zijn beschreven en of dit passend is voor uw ondersteuningsbehoefte.
 • Indien u commentaar heeft stuur dit per brief of per e-mail aan de gemeente en vraag om een bevestiging van ontvangst.
 • Mocht u er wat betreft het verslag niet uitkomen met de gemeente, vraag dan om een tweede gesprek.

 

Aanvraag voor Zorg op maat

Na het verslag van de Gemeente met de geboden oplossingen kunt u een aanvraag doen voor een maatwerkvoorziening.

 • Bespreek met uw ondersteuner of u een maatwerkvoorziening wilt aanvragen en zo ja, welke.
 • Stel de aanvraag op en stuur deze (met een kopie van uw identiteitsbewijs) op aan het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente.
 • Verwijs daarbij naar het verslag van het keukentafelgesprek.
 • Let erop dat uw aanvraag goed aansluit bij uw eventuele persoonlijke plan en het verslag van het keukentafelgesprek (‘rode draad’).

 

Beschikking van de gemeente

Het besluit van de gemeente over het al dan niet toekennen van de individuele maatwerkvoorziening wordt u schriftelijk toegestuurd binnen twee weken nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen. Dit document wordt ook wel beschikking genoemd. Bestudeer de beschikking goed, samen met uw ondersteuner.

Indien uw gemeente uw aanvraag honoreert en de motivering kan er ondersteuning worden geboden.

 •  Bent u  het niet eens met de motivering en/of uitkomst van de beschikking: u hebt de mogelijkheid om een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen. Daarna bestaat nog de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank.
 • Als een individuele maatwerkvoorziening wordt toegekend, dan heeft u ook bepaalde verplichtingen. Als uw omstandigheden (aanzienlijk) wijzigen, moet je dit namelijk melden.
 • Daarnaast zal de gemeente zelf periodiek onderzoeken of aanpassen of intrekken van de individuele maatwerkvoorziening aan de orde is.
 • In die situatie zal er weer een keukentafelgesprek plaatsvinden.

 

Uw rol als mantelzorger

Waarom is het voor u als mantelzorger belangrijk om aanwezig te zijn bij het keukentafelgesprek? 
Om een goed beeld te krijgen van de situatie, kan de gemeente uw kennis goed gebruiken. In het gesprek komt aan bod welke bijdrage familie, vrienden en andere mantelzorgers leveren of kunnen gaan verlenen aan de zorg. 

De gemeente heeft als taak om niet alleen de zorgvrager maar ook de mantelzorger te ondersteunen. Mantelzorg is altijd onbetaald en vrijwillig.
Mantelzorg kan nooit door de gemeente worden afgedwongen. 

 

Meer informatie over het Individuele Begeleiding en hulp bij dementie