Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Lezende oudere dame met leesbril

Derdenbeding in de zorgovereenkomst

Sinds 1 april 2017 is het gebruik van modelzorgovereenkomsten, versie februari 2017, daarbij verplicht. U vindt deze modelzorgovereenkomsten op de website van de (SVB). Door het gebruik van modelzorgovereenkomsten is de kans op fouten kleiner. Hierdoor kan de SVB uw zorgovereenkomst sneller verwerken.

In deze modelzorgovereenkomsten is een verplichte bepaling opgenomen, genaamd het derdenbeding. Deze bepaling beschermt u in het geval van fraude door de zorgverlener.

 

Wat houdt het derdenbeding in?

Dit derdenbeding in de zorgovereenkomst zorgt er voor dat het zorgkantoor en de gemeente een frauderende zorgverlener direct aan kunnen spreken om onterecht verkregen zorggelden terug te betalen.

 

Voor wie is het derdenbeding?

Het derdenbeding geldt voor elke zorgovereenkomst die u in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of Jeugdwet heeft gesloten per 1 april 2017.

Voor zorgovereenkomsten die u voor 1 april 2017 heeft gesloten is overgangsrecht opgenomen.

 

Hoe ziet het overgangsrecht er uit?

Heeft u vóór 1 april 2017 een of meer zorgovereenkomsten afgesloten voor jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning (Jeugdwet en Wmo 2015)? Dan moet u uiterlijk op 1 april 2022 de verplichte modelovereenkomst met daarin een derdenbeding gebruiken.

Heeft u vóór 1 april 2017 zorgovereenkomsten afgesloten voor Wlz-zorg? Dan moet u uiterlijk op 1 januari 2019 de verplichte modelovereenkomst met derdenbeding gebruiken.

Dit geldt ook voor zorgovereenkomsten waarvoor geen modelovereenkomst beschikbaar was op het moment dat u de overeenkomst maakte.

 

Derdenbeding zoals genoemd in de modelovereenkomst. 

Indien het zorgkantoor/college het persoonsgebonden budget heeft ingetrokken of heeft herzien, omdat het te veel persoonsgebonden budget heeft verstrekt en dit is veroorzaakt door toerekenbaar handelen van de persoon die ten laste van het persoonsgebonden budget zorg/maatschappelijke ondersteuning/jeugdhulp levert, heeft het zorgkantoor/college een vordering op die persoon. De vordering bedraagt het bedrag gelijk aan het door de persoon, vanwege het toerekenbaar handelen, ten laste van het persoonsgebonden budget ten onrechte ontvangen bedrag. Dit beding is onherroepelijk en blijft ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht. 

 

Meer informatie over het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget klik hier.