Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

 In Nederland zijn momenteel drie Zorgwetten relevant voor de ouderenzorg thuis; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de ZorgverzekeringsWet (ZvW). Veel is er nog onduidelijk voor zorgvragers die niet weten onder welke wet ze ( gaan ) vallen. De relevantie van de juiste wetgeving is afhankelijk van de zorgzwaarte, deze wordt echter pas bekend nadat een indicatie is gesteld. Zorgprofessionals kunnen inschatten welke zorgvrager onder welke wet zou kunnen vallen. Daarnaast is het van belang om te weten of de zorgvraag langdurig is ( chronisch ), ter revalidatie of nodig is in de ( palliatief ) terminale fase.

Thuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze wet richt zich op zorg voor mensen die chronische zorg nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor deze zorg in aanmerking te komen moet er dus sprake zijn van een langdurige zorgbehoefte. 

Ten eerste zijn er in Nederland twee manieren waarop zorg kan worden ingezet; reguliere thuiszorg als Zorg In Natura (ZIN) of particuliere thuiszorg vergoed door een Persoonsgebonden Budget (PGB)  Als u kiest voor Zorg In Natura ( ZIN ) zult u de indicatie voor zorg die er is gesteld waarschijnlijk nooit zien. De zorginstelling verkrijgt een budget, de zorgvrager krijgt de zorg verleend. U betaalt alleen een eigen bijdrage.  

Anders is dit als u zelf uw particuliere thuiszorg wilt organiseren. U krijgt de gestelde indicatie thuis gestuurd, op verzoek. Deze indicatie kunt u laten omzetten naar een PGB. U kunt daarvoor zelf uw zorg inzetten en met dit budget inkopen. Het voordeel van particuliere thuiszorg is de keuzevrijheid die u heeft om te bepalen wie de zorg gaat verlenen, op welke tijden en op welke dagen. Daarnaast past particuliere thuiszorg zich aan op de wensen van de zorgvrager en kan zorg inegzet worden vanaf 4 uur aaneengesloten tot een 24 uurs continue 1 op 1 verzorging thuis. 

De indicatie die de zorgvrager verkrijgt voor zorg is onderverdeeld in zorgzwaarte, oftewel de behoefte aan zorg. Aan de verschillende zorgzwaarte/ zorgprofielen zijn verschillende consequenties verbonden.

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet voorziet in de onverzekerbare chronische gezondheidszorg. Onder chronische zorg wordt verstaan een zorgbehoefte die gedurende de periode van minimaal 1 jaar nodig zal zijn. 

De wet verving de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uit 1968. De invoering van de WLZ per 1 januari 2015 kwam voort uit het voornemen van de overheid de  toenemende kosten van de gezondheidszorg te reduceren. Hiervoor zijn bezuinigingen doorgevoerd. Een andere reden was het verhogen van de kwaliteit van zorg door het organiseren van de zorg dichter bij de zorgvrager. Op deze manier wil de overheid meer zorg op maat bieden. (Rijksoverheid, 2015)

Het gevolg is een decentralisatie van de financiering en organisatie van thuiszorg. Deze decentralisatie heeft tot gevolg gehad dat zorgvragers zich voor indicatie en financiering van thuiszorg moeten wenden tot meerdere instanties afhankelijk van de zorgzwaarte. Concreet houdt deze decentralisatie in dat zwaardere zorg, vanaf Zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging 5 (ZZP vv05) en hoger, wordt georganiseerd vanuit de WLZ. Zorgvragers met een zorgbehoefte die lager is kunnen zich voor zorg wenden tot de eigen gemeente (Min.v.V.W.S., 2015) of de zorgverzekeraar. 


Hoe vraagt u Wlz-zorg aan?

Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). U, uw vertegenwoordiger of uw zorgaanbieder kan een indicatie aanvragen bij het CIZ. 

Die indicatie is mogelijk als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

 • U heeft een lichamelijke ziekte of beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), en/of een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Dit wordt de grondslag genoemd.
 • ​Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft.
 • U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

 

1. De grondslag
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt de grondslag vast. Heeft u meer dan één ziekte of beperking? Dan onderzoekt het CIZ welke ziekte of beperking de meeste invloed heeft op uw zorgbehoefte. Psychische klachten geven op dit moment geen toegang tot de Wlz. 

 

2. Blijvende zorgbehoefte
Het CIZ onderzoekt of u kunt herstellen of dat uw situatie in de toekomst kan verbeteren. Kan dat niet? Dan is uw zorgbehoefte blijvend.

 

3. Behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid
Permanent toezicht is nodig als er elk moment iets ernstig mis kan gaan met uw gezondheid of door uw gedrag. Om op tijd te kunnen ingrijpen is het noodzakelijk dat zorgverleners voortdurend (dag en nacht) op u letten, ook als u zelf geen hulp oproept. 

 

Blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstige (gezondheids)problemen te voorkomen is alleen nodig als u niet (altijd) zelf op tijd hulp kunt oproepen. 

 • 24 uurszorg kan nodig zijn vanwege ernstig valgevaar
 • Er is sprake van zorgbehoefte op onplanbare zorgmomenten als toiletgang 
 • Vanwege een psychogeriatrische aandoening als dementie is er een ernstig zelfzorgtekort gedurende de gehele dag en nacht


Mantelzorg wordt niet meegewogen in de Wet langdurige zorg Het CIZ kijkt bij de indicatiestelling uitsluitend naar uw eigen beperkingen. Voor Wlz-zorg is het niet van belang of er mensen in uw omgeving zijn die hulp kunnen geven (mantelzorg). Ook de geschiktheid van de woning telt niet mee.

Met een indicatie voor Wlz-zorg kunt u in een zorginstelling wonen. In uw het geindiceerde zorgprofiel staat welke thuiszorg en ondersteuning u kunt krijgen, bijvoorbeeld verpleging,  persoonlijke verzorgingIndividuele Begeleiding. Met een persoonsgebonden budget. U krijgt een budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen. 


 

Thuiszorg vanuit de ZorgverzekeringsWet (ZvW)

In 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het leven geroepen. Deze wet vervangt de oude ziekenfondswet waarin er onderscheid werd gemaakt tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeringsmaatschappijen. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder en controleert of verzekeraars zich houden aan de normen, regels en voorwaarden die zijn vermeld in de Zvw.

De Zorgverzekeringswet wordt op een aantal manieren bekostigd, namelijk middels een inkomensafhankelijke bijdrage (belasting), premie van de verzekerde, eigen risico en een algemeen fonds aan de hand van risicoverevening. Mensen met een ziekte of beperking en ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daar is wijkverpleging op gericht, samen met de huisartsenzorg en maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente. 


Wijkverpleging bestaat uit verpleging en persoonlijke verzorging thuis.

 • Verpleging is bijvoorbeeld wondverzorging, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen, stomazorg en de zorg bij een katheter.  
 • Bij verzorging gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid. Dit wordt vaak 'algemene dagelijkse levensverrichtingen' genoemd (ADL). 
   

Andere taken van de wijkverpleegkundige zijn: het coördineren van uw zorg, veranderingen in uw situatie signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en preventieve zorg om gezondheidsproblemen te voorkomen.

U kunt wijkverpleging aanvragen als u 'geneeskundige zorg' nodig heeft. Dat is verpleging of verzorging vanwege een medische aandoening. U kunt ook wijkverpleging aanvragen als uw gezondheid snel kan veranderen en verslechteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen die al (intensieve) huisartsenzorg of ziekenhuiszorg krijgen.


Hoe vraagt u wijkverpleging aan?

Voor wijkverpleging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Wijkverpleegkundigen werken vaak bij een thuiszorgorganisatie of indiceren op zelfstandige basis. Vraag zo nodig aan uw zorgverzekeraar waar u terecht kunt. De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Zij kijkt niet alleen welke geneeskundige zorg nodig is, maar ook naar ondersteuning via de gemeente. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. De gemeente kan de bevindingen van de wijkverpleegkundige gebruiken. Daarom maakt de wijkverpleegkundige vaak deel uit van het sociaal wijkteam van de gemeente.


Verpleging en verzorging thuis: PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt kiezen voor zorg in natura of voor een PGB. U vraagt het PGB aan bij uw zorgverzekeraar.  Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner van het Verpleeg Collectief die met u bekijkt of het PGB goed bij u past. 

Indien u zorg thuis wilt ontvangen en u wilt hiervoor particuliere zorg inschakelen dan kunt u een beroep doet op een PGB voor wijkverpleging. Dit PGB komt vanuit de zorgverzekeraar. Een wijkverpleegkundige, minimaal niveau 6 ( voorheen niveau 5 ) kan de benodigde zorg indiceren.

 

Palliatief Terminale Zorg in PersoonsGebondenBudget ( PTZ – PGB )

Indien een zorgvrager ervoor kiest om in de laatste terminale levensfase thuis te blijven kan men ervoor kiezen om zorg in te kopen via een PersoonsGebonden Budget dat loopt via de Zorgverzekeraar. (ZvW) 

Indien men al zorg verkrijgt van de wijkverpleging thuis of indien men nog nooit gebruik heeft gemaakt van thuiszorg dan komt men in aanmerking voor een PTZ vanuit de zorgverzekeraar.

Indien men al een PGB heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan zal er een Zorgprofiel VV10 kunnen worden aangevraagd. In dit geval kunt u zich niet richten tot de zorgverzekeraar. Indien u in het ziekenhuis verblijft wordt de aanvraag voor een Zorgprofiel VV10 vaak aangevraagd door de transferverpleegkundige van het ziekenhuis. Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg kan deze indicatie ook voor u aanvragen. Benodigd is hierbij een verklaring van huisarts of specialist waarin vermeld staat dat het hier om Palliatief Terminale Zorg gaat. De levensverwachting is hierbij doorgaans minder dan 3 maanden.  


 

Thuiszorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

Mensen met een ziekte of beperking en ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is de taak van de gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. 

De gemeente biedt algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.  Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. U kunt deze voorzieningen gebruiken zonder dat de gemeente een diepgaand onderzoek naar u of uw situatie doet. Denk aan een boodschappendienst.

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • beschermd wonen voor mensen met psychische aandoeningen;
 • maatschappelijke opvang bij huiselijk geweld en voor mensen die dakloos zijn.

Hoe vraagt u WMO zorg aan? 

U kunt zich melden bij uw gemeente. De gemeente moet een onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. Daarbij bekijkt de gemeente:

 • wat u zelf kunt;
 • of mensen in uw omgeving u kunnen helpen;
 • waarvoor u professionele ondersteuning nodig heeft.

Uw gemeente nodigt u uit om hierover te praten. Gemeenten kunnen dit gesprek zelf voeren. Of ze regelen dat een andere organisatie dit voor hen doet. In veel gemeenten doen medewerkers van een sociale wijkteam de gesprekken.


Mantelzorg 

Hulp door kinderen, vrienden of buren is niet verplicht. Uw gemeente kan mensen in uw omgeving dus niet verplichten om u te helpen. Gemeenten mogen wel onderzoeken of die mensen daartoe bereid zijn. Als zij dat willen, mag de gemeente daar rekening mee houden bij het aanbod dat zij u doet.

Kunnen deze aanbieders u geen passende ondersteuning bieden? Dan kunt u kiezen voor een Persoonsgebonden Budget.  Met een PGB heeft u meer keuzevrijheid. U moet wel aan twee voorwaarden voldoen: u kunt het PGB goed beheren en u koopt met het PGB veilige en goede ondersteuning in. 

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost € 17,50 per vier weken. Dit geldt sinds 1 januari 2019 voor iedereen die Wmo-ondersteuning krijgt. Uw inkomen of vermogen telt niet meer mee bij de berekening van de eigen bijdrage. 

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

U kunt zelf ondersteuning inkopen met een PGB bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

Niet iedereen die zorg nodig heeft beschikt over voldoende tijd of het vermogen om zelf zijn zorg te regelen. Heeft u behoefte aan informatie en advies over de (langdurige) zorg? En heeft u vragen over de toegang, aanvraag en het regelen van deze zorg? 

Dan kunt u terecht bij het Juiste Loket.

Contactgegevens

Telefoonnummer:
030-7897878

E-mailadres:
meldpunt@juisteloket.nl

Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Waarvoor kunt u bij het Juiste Loket terecht?

 • U heeft vragen over de toegang tot zorg en ondersteuning en weet niet welke instantie(s) wanneer verantwoordelijk is;
 • U heeft vragen over de aanvraag en het regelen van zorg en ondersteuning;
 • U heeft vragen over het overgangsrecht (Wlz-indiceerbaren, Beschermd Wonen GGZC pakket);
 • U heeft vragen over de verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en wilt weten hoe dit geregeld kan worden;
 • U heeft vragen over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS;
 • U heeft vragen of ondervindt knelpunten rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek.